Slik foregår opptellingen

Valgdirektoratet skal telle stemmer avlagt til folkeavstemningene i området som tilsvarer tidligere Søgne kommune og Songdalen kommune.

Publisert:

Både stemmer avgitt elektronisk og som brevstemmer skal telles.

De elektroniske stemmene telles når løsningen for elektronisk stemming stenger 2. februar kl. 21.00. Det gjøres ved at to personer med hver sin nøkkel møtes og låser opp den digitale urna for å gjennomføre opptelling og få et resultat. De to personene består av én ansatt i Valgdirektoratet og én ekstern fra Institutt for Samfunnsforskning eller NAV.

Opptellingen av brevstemmene kan først skje etter at den elektroniske løsningen har stengt og avkrysset manntall har blitt tatt ut.Hvis en person både har avgitt brevstemme og elektronisk stemme, er det bare den elektroniske stemmen som skal telles. Før brevstemmer kan telles, må det derfor kontrolleres om avsenderen har fått godkjent en elektronisk stemme.

Det er alltid to personer som håndterer brevstemmegivninger og stemmesedler, og opptellingen av disse. I tillegg skal brevstemmene telles i to omganger.

Opptellingen av brevstemmer består av disse prosessene:

 • prøving av stemmegivning,
 • åpning av godkjente returkonvolutter,
 • åpning av stemmeseddelkonvolutter, deretter
 • to opptellinger av stemmesedler.

Valgdirektoratet teller opp stemmene i egne lokaler, med gode muligheter for innsyn. Publikum kan følge opptellingen via strømmet sending på nett, eller ved fysisk deltakelse. Publikum som ønsker å delta fysisk må av hensyn til planlegging og logistikk melde interesse til [email protected].

Prøving av stemmegivninger og åpning av konvolutter

Valgdirektoratet kontrollerer informasjonen om velger fra returkonvolutten mot manntallet. Dersom stemmegivningen kan godkjennes, settes det kryss ved velgerens navn i manntallet. En stemmegivning godkjennes dersom samtlige kriterier er oppfylt:

 • velgeren er innført i manntallet
 • stemmegivningen inneholder tilstrekkelig opplysninger til å fastslå hvem velgeren er
 • velgeren ikke har fått godkjent en elektronisk stemme
 • velgeren ikke tidligere har fått godkjent en brevstemme
 • stemmegivningen er kommet inn til Valgdirektoratet i rett tid.

Dersom en stemmegivning ikke oppfyller ett eller flere av kriteriene over, blir stemmegivningen forkastet. Forkastede stemmer oppbevares uåpnet for seg selv og blir senere kassert. Antall stemmegivninger som forkastes og årsaken til at de forkastes blir protokollført.

Åpning av godkjente stemmegivninger

Når stemmegivningen er godkjent, åpnes returkonvolutten. I konvolutten ligger det en stemmeseddelkonvolutt, som inneholder velgerens stemmeseddel. Returkonvolutten skilles fra konvolutten med stemmeseddel, som legges uåpnet i en egen bunke . Slik ivaretar vi at ingen får kjennskap til hva velgeren har stemt.

Åpning av stemmeseddelkonvolutter

Før stemmesedlene kan sorteres og telles, må konvoluttene med stemmeseddel åpnes. Siden stemmeseddelkonvoluttene ikke inneholder personinformasjon, kan disse åpnes og stemmesedlene tas ut.

Opptelling av stemmesedler

Når stemmeseddelkonvoluttene er åpnet og man sitter igjen med bunker av stemmesedler, kan selve opptellingen begynne.

Stemmesedlene telles alltid av to personer (opptellingspar), som teller etter hverandre. Hver person fører inn tall for sin opptelling. Etter siste person har telt sedlene, skjer følgende:

 1. Tallene innad i opptellingsparet sammenlignes
 2. Dersom tallene er like, legges sedlene for seg selv og antallet dokumenteres i opptellingsskjemaet.
 3. Dersom det blir ulike tall, må det telles på nytt.

Når alle opptellingsparene er ferdig med å telle, bytter parene til den andre folkeavstemningen.

For eksempel vil et opptellingspar som først telte for Søgne, gå over til å ta andre opptelling av stemmesedlene for Songdalen. Deretter gjentas prosessen med å telle og sammenligne tall. Når opptellingsparene er ferdig med å telle sine sedler, skal de sammenlignes med tellingen fra den først opptellingen. Dersom det blir ulike tall, må det telles på nytt med mindre avviket kan forklares.

Protokollering

Når opptellingene er ferdig, sammenstilles resultatene i protokollen. For å fullføre opptellingen, må de elektroniske stemmene føres inn i protokollen.

Protokollen resulterer i en oversikt over antall manntallskryss, mottatte brevstemmer og elektronisk avlagte stemmegivninger, forkastelser fordelt på forkastelsesgrunn, og resultat. Oppsummering med nøkkeltall gis innledningsvis. Det blir ført egen protokoll for hver av de to folkeavstemningene.

Protokollen signeres av ledergruppen i Valgdirektoratet.