Fra urne til resultat

Fra du legger stemmeseddelen i urnen til den blir en del av valgresultatet, skal den gjennom mange kontroller for å sikre at valget er korrekt gjennomført og at valgresultatet er korrekt.

Publisert:

Hele prosessen med kontroll av stemmesedler følger et bestemt løp med flere kontrollinstanser.

Valglokalet stenges og tellingen begynner

Den første tellingen av stemmesedler skjer i alle valglokalene så snart disse stenges på valgdagen. I hvert valglokale er det et stemmestyre som har ansvaret. Stemmestyrene er et fast utvalg som skal bestå av minst tre medlemmer.

I valglokalet sjekker stemmestyret først og fremst om innholdet i urnene er riktig. Dette gjør de ved å:

 • Sikre at hver velger kun får én godkjent stemme ved å kontrollere at antall sedler i urnen er det samme som antallet som har blitt krysset av i manntallet. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg vil det i de fleste kretser være avvik, ettersom det er to ulike valg, men kun ett kryss i manntallet per velger. En del velgere stemmer kun ved det ene av de to valgene.
 • Fordele stemmesedler mellom ordinære stemmesedler og tvilsomme stemmesedler som skal gjennom en ekstra behandling på et senere tidspunkt

Dersom stemmestyret finner avvik mellom antall avgitte stemmer og kryss i manntallet, må de finne en forklaring på dette. Hvis dette ikke er mulig, må de gjennomføre en ny telling.

I mange kommuner foregår også den foreløpige tellingen der stemmesedlene fordeles på partier ute i valglokalene. Les mer om dette nedenfor.

Tellingen av urnens innhold i valglokalet og resultatet av eventuell foreløpig telling føres inn i en møtebok av stemmestyret. Når stemmestyret finner at alt er i orden skal de godkjenne og signere møteboken. Alt av valgmateriell, både stemmesedler, stemmegivninger som er mottatt i konvolutt og møteboken transporteres så til det stedet i kommunen der det er bestemt at videre opptelling skal finne sted.

Foreløpig opptelling

Det er valgstyret som har ansvaret for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå, dette innebærer også ansvaret for den foreløpige og endelige tellingen. I noen kommuner foregår som nevnt den foreløpige tellingen ute i valglokalene, mens andre kommuner foretar begge tellinger sentralt i kommunen.

Det første valgstyret gjør når de får inn materiell fra et valglokale, er å kontrollere at alt er mottatt, og kontrollere stemmestyrets møtebok. Eventuelle avvik må undersøkes og forklares før valgstyret kan begynne på den foreløpige opptellingen av stemmesedlene. I den foreløpige opptellingen gjør valgstyret to ting:

 • Foretar opptelling av urneinnholdet, og sammenligner dette med stemmestyrets telling av urneinnholdet.
 • Hvis foreløpig telling gjøres sentralt fordeler valgstyret stemmesedlene mellom partiene som deltar i valget og teller hvor mange stemmer hvert enkelt parti har fått, samt antall blanke stemmesedler. Tvilsomme stemmesedler som skal gjennom en ekstra behandling på et senere tidspunkt skilles ut.

Alle kommuner gjør den foreløpige tellingen manuelt, det vil si for hånd og uten bruk av maskiner.

Resultatet av den foreløpige opptellingen føres inn i valgstyrets møtebok. Dersom det er avvik, må dette registreres. Hvis avviket ikke kan forklares, må det telles på nytt. Valgstyret skal godkjenne resultatet dersom det ikke foreligger avvik, eller om det foreligger avvik som kan forklares. Den foreløpige opptellingen avsluttes når resultatet er godkjent. Da kan den endelige opptellingen starte.

Endelig opptelling

I den endelige opptellingen telles alle sedler på nytt. Antall stemmesedler i den foreløpige opptellingen sammenlignes med antall stemmesedler i den endelige opptellingen. I tillegg er det i den endelige opptellingen to andre elementer som gjennomføres:

 • De tvilsomme stemmesedlene som i urnetellingen og den foreløpige tellingen ble holdt utenfor telling, blir vurdert opp mot lovverket.
 • Eventuelle rettelser som velgerne har gjort på stemmesedlene blir registrert og blir en del av grunnlaget for og mandatfordeling og kandidatkåring som skjer i valgoppgjøret.

Den endelige tellingen gjøres enten manuelt eller maskinelt ved hjelp av skannere. I den endelige tellingen registreres rettelser på stemmesedlene. Bruker man skanner går opptellingen raskere. Skanneren gjør den samme jobben som et menneske ville gjort i sorteringen av sedlene ved å fordele disse på partier, eller som blanke og tvilsomme sedler. Registrering av rettelser på stemmesedlene gjøres også maskinelt.

Som i de andre opptellingene medfører avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling at stemmene må telles på nytt hvis avviket ikke kan forklares. Den endelige tellingen må så godkjennes, og valgstyrets møtebok må signeres.

Kommunen gjennomfører både urnetelling, foreløpig og endelig telling.

Fylkesvalgstyrets kontrolltelling

Fylkesvalgstyret har ansvaret for å kontrollere oversendte forkastelser, kontrolltelle alle stemmesedler og kontrollere møtebøkene som alle kommunene i valgdistriktet har levert i forbindelse med valget. Noen fylkeskommuner har ansvar for flere valgdistrikter. Oppdages det feil retter fylkesvalgstyret disse. Samtidig skal fylkesvalgstyret registrere rettelser på stemmesedlene og foreta valgoppgjøret. På samme måte som valgstyrene i kommunene tidligere har gjort det, må fylkesvalgstyret til slutt godkjenne og signere fylkesvalgstyrets møtebok.

Fylkesvalgstyret mottar alt valgmateriell og valgstyrets møtebok etter at endelig telling er gjennomført av kommunene. Mottaket må godkjennes av fylkesvalgstyret. Eventuelle avvik må undersøkes og forklares før kontrolltellingen kan påbegynnes.

Fylkesvalgstyret kontrollteller ved å

 • telle alle stemmesedler på nytt, fordele disse på parti og vurdere blanke og tvilsomme sedler opp mot lovverket,
 • sortere stemmesedlene mellom rettede og urettede sedler, og registrere rettelser på stemmesedlene, og
 • sammenligne sitt resultat med resultatet i valgstyrets møtebok

Hvis telleresultatet kan godkjennes gjøres dette. Eventuelle feil eller avvik må protokolleres i fylkesvalgstyrets møtebok.

Valgoppgjør ved stortingsvalg

Når kontrolltellingen er godkjent kan valgoppgjøret foretas. Det er valgoppgjøret som avgjør hvilket parti som har fått størst oppslutning og hvilke kandidater som har fått distriktsmandatene.

Under valgoppgjøret går fylkesvalgstyret gjennom møtebøkene for å kontrollere og godkjenne alle tidligere innføringer, det innebærer blant annet:

 • den foreløpige opptellingen,
 • den endelige opptellingen,
 • behandle stemmesedler som er foreslått forkastet
 • fordeling av distriktsmandater
 • kandidatkåring 

Dersom møteboken med de foreslåtte forkastelsene ikke blir godkjent, må resultatet korrigeres før det foretas valgoppgjør. Når fylkesvalgstyret er sikre på at møteboken er korrekt, signerer de denne. 

Godkjenning av valget

Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene og godkjenner valget. Møtebøkene er grunnlaget for disse beslutningene. Valget skal kjennes ugyldig hvis det er begått feil som har betydning for mandatfordelingen mellom listene, og som det ikke er mulig å rette på andre måter enn ved å avholde omvalg.