Roller og ansvar

I Norge er det valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene i fylkeskommunene som er ansvarlige for å gjennomføre valg. Kommunal- og distriktsdepartementet og Valgdirektoratet har også sentrale oppgaver og ansvarsområder.

Publisert:

Rollene og ansvaret for valggjennomføringen er hierarkisk inndelt. Det er Kommunal- og distriktssdepartementet som har det overordnede ansvaret for valg i Norge, mens Valgdirektoratet har det operative ansvaret på statlig nivå. Valgstyrene i kommunene og fylkesvalgstyrene i fylkeskommunene er de som er ansvarlige for å gjennomføre valget i sine valgkretser.

Lokale roller og ansvar

Kommunene er den aktøren som er nærmest velgeren. De er også ansvarlige for forberedelsen og gjennomføringen av valg i sin kommune. Dette innebærer at kommunene står for det aller meste av det praktiske arbeidet i forbindelse med valg. Valgstyrene i kommunene skal blant annet:

  • behandle partienes listeforslag ved kommunestyrevalg,
  • rekruttere valgmedarbeidere,
  • bestille alt utstyret de trenger for å gjennomføre valg,
  • finne egnede forhåndsstemme- og valglokaler, og
  • gjennomføre stemmegivningen, samt telle opp alle stemmene som har blitt avgitt.

Ved kommunestyrevalg er det også valgstyrenes ansvar å foreta valgoppgjør, som innebærer å foreta mandatfordeling og kandidatkåring for det nye kommunestyret. Videre så er det kommunens ansvar å veilede velgeren ved spørsmål knyttet til valget. 

Fylkesvalgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av valget i sin fylkeskommune. Blant annet så behandler fylkesvalgstyret partienes listeforslag til stortingsvalg og fylkestingsvalg. Videre er de ansvarlige for å kontrolltelle kommunenes opptellinger ved fylkestings- og stortingsvalget, i tillegg til å ta valgoppgjør ved å foreta mandatfordeling og kandidatkåring.

Statlige roller og ansvar

Valgdirektoratet har det operative ansvaret på statlig nivå for forberedelsen og gjennomføring av stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt for direkte valg til kommunedelsutvalg. Direktoratet bistår også Sametinget og Longyearbyen med avviklingen av deres valg. Valgdirektoratet sin rolle er å veilede kommunene og fylkeskommunene i regelverk, system og rutiner, i tillegg til å informere velgere om når, hvor og hvordan de kan stemme. Sammen med kommunene sikrer direktoratet både overordnet og lokal informasjon til velgerne. Valgdirektoratet tilbyr også bistand til, og tjenester for, kommunene og fylkeskommunene som skal bidra til at valget gjennomføres på en sikker og korrekt måte.  

Kommunal- og distriktssdepartementet (KMD) har ansvaret for valgordningen og valgregelverket, samt det overordnede ansvaret for valggjennomføringen i Norge. Departementet legger også rammene for valggjennomføringen og utviklingen av valgordningen, som godkjenning av forsøk. Departementet er endelig klageinstans ved lokalvalg, og forbereder klagebehandlingen ved stortingsvalg. Departementet har etatsstyringsansvaret for Valgdirektoratet

Forut for hvert stortingsvalg, utpekes Riksvalgstyret av Kongen i statsråd. Riksvalgstyret har viktige oppgaver knyttet til kontroll og godkjenning av stortingsvalget. Det besto i 2017 av åtte medlemmer med hver sin vara, ett medlem fra hvert parti som da var representert på Stortinget.

Stortinget har også en viktig rolle ved stortingsvalg. Som første oppgave etter at et nytt Storting åpner, velges det en fullmaktskomité som skal kontrollere om valget har gått riktig for seg, og at de valgte representantene har rett til å møte på Stortinget. Fullmaktskomiteen leverer en innstilling til Stortinget etter valget, hvor man kan lese komiteens evaluering av valggjennomføringen.