Protokollering av valg

Under valggjennomføringen protokolleres valget i flere ledd; ute i valglokalene, i kommunen og i fylkeskommunen.

Publisert:

Disse protokollene, som kalles møtebøker, er valgstyrenes beretning om hvordan valget er gjennomført. Innholdet i møtebøkene fastsettes av Valgdirektoratet, og er offentlige dokumenter. Under følger en oversikt av innholdet i møtebøkene.

Nøkkeltall i valggjennomføringen

Nøkkeltallene er en oversikt over viktige tall for valggjennomføring i kommunen, blant annet oppmøteprosent, antall godkjente stemmer og antall forkastede stemmer.

A – Administrative forhold

Det første kapittelet i valgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i valgstyret i kommunen, samt hvilke steder i kommunen det er avholdt valgting.

B – Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

Her finnes informasjon om tidligstemmer, forhåndsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer. Blant annet det totale antallet for stemmegivninger (fordelt på ulike stemmetyper, for eksempel hvor mange tidligstemmer som er mottatt og hvor mange forhåndsstemmer utenriks som er mottatt). Her vil det også fremkomme eventuelle forkastede stemmegivninger med tilhørende forkastelsesgrunn.

I tillegg vises den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer, hvor man ser partifordelingen, antall blanke stemmesedler og antall tvilsomme stemmesedler, samt kommunenes merknader til eventuelle avvik.

C – Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Her finnes informasjon om stemmegivninger avgitt på valgting, inkludert en oversikt over stemmegivninger fordelt på ulike stemmetyper, for eksempel hvor mange valgtingsstemmer ordinære og hvor mange stemmegivninger i særskilt omslag) som er mottatt i alle kretser. I tillegg finnes eventuelle forkastede stemmegivninger og forklaring på hvorfor de er forkastet.

Her finnes også informasjon om den foreløpige opptellingen. Hvor denne informasjon fremkommer i dette kapittelet avhenger av om opptellingen foregikk ute i valglokalene eller sentralt i kommunen. Opptellingen vil vise partifordeling, antall blanke stemmesedler og antall tvilsomme stemmesedler.  Dersom kommunene har merknader til eventuelle avvik finner du disse her.

D - Endelig opptelling

Kapittelet med den endelige opptellingen er delt inn i opptelling av forhåndsstemmer og opptelling av valgtingsstemmer. Her vises endelig partifordeling, antall blanke stemmesedler og forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn. I dette kapittelet finnes også en oversikt over avvik mellom foreløpig og endelig opptelling, og forklaringer av eventuelle avvik.

​E - Valgoppgjør ved kommunestyrevalget

​Tabellene under kapittel E viser kommunenes valgoppgjør med mandatfordeling og kandidatkåring.

Underskrifter

Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal signere møteboken.