Valgsystemet EVA

Valgsystemet EVA er det sentrale IT-systemet som benyttes av kommuner og fylkeskommuner i forberedelse og gjennomføring av valg.

Publisert:

Kort fortalt registrerer kommunene, fylkeskommunene og Sametinget all informasjon om den praktiske valggjennomføringen i EVA. Eksempler på dette er registrering av om det skal avholdes ett- eller todagersvalg, hvilke valglokaler som skal brukes, åpningstider for valglokaler m.m. Videre registreres partier som skal stille til valg og hvilke kandidater som stiller for de ulike partiene. Endelig registreres alle manntallsførte i EVA, denne prosessen skjer i et samarbeid mellom Valgdirektoratet og Skatteetaten.

Informasjonen brukes som grunnlag for stemmesedler og valgkort, samt at den blir bestemmende for hvordan EVA gir systemstøtte til kommuner og fylkeskommuner for mottak av stemmegivninger og opptelling av valgresultat.

EVA er hovedsystemet for valggjennomføringen, og maskinell opptelling av stemmesedler legges automatisk inn. Ved manuell telling må tallene legges inn manuelt. I tillegg brukes informasjonen i EVA som grunnlag for beregning av prognoser og valgresultat som blant annet publiseres på valgresultat.no og gis til media på valgkvelden.

Valgdirektoratet bruker EVA som grunnlag for rapportering samt informasjonsgrunnlag for å kunne gi kommuner og fylkeskommuner best mulig støtte og bistand, for å oppnå en korrekt og sikker valggjennomføring.

Her kan du lese mer om Eva og hvordan systemet blir anvendt.

Valgdirektoratet gir tilgang til to personer i hver kommune, fylkeskommune og Sametinget. Dette er de valgansvarlige som er lokalt ansvarlig for den praktiske valggjennomføringen. Disse gir nødvendige tilganger til valgmedarbeidere i sine kommuner og fylkeskommuner som er begrenset i forhold til hvilken funksjon disse skal ha.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også tilgang til systemet, for å kunne ivareta sin rolle som sekretariat for Riksvalgstyret.

Valgdirektoratet har også tilgang til EVA, og den informasjonen kommuner, fylkeskommuner og Sametinget har lagt inn. Også i Valgdirektoratet er tilgangen begrenset i forhold til hvilke arbeidsoppgaver de forskjellig ansatte har.

Hoveddelen av data som registreres i EVA er offentlig informasjon som ikke er hemmelig eller personsensitiv, dette er også data Valgdirektoratet deler med andre aktører.

Det finnes to unntak:

 • Manntallet
  Dette er registeret over de som har stemmerett ved det gjeldende valget. Det avkryssede manntallet er ikke offentlig informasjon. Før avkryssing skjer, er manntallet offentlig; Kommunene legger ut en papirversjon av manntallet til offentlig gjennomsyn. Dette ligger ute fram til og med valgdagen.
 • Valgresultater før 21:00 på valgdagen.
  For å sikre at ingen påvirkes, skal ikke resultater for opptellingene oppgis før alle valglokalene stenger.

EVA Admin er sikret i flere nivåer og sikkerhetsmekanismene for tilgang til systemet er verifisert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Eksempler på sikkerhetstiltak som er iverksatt:

 • Trafikk mot EVA overvåkes og registreres
 • Det er begrenset hvem som har tilgang til EVA og hvilke funksjoner man har tilgang til
 • Tilgang til EVA kan trekkes tilbake av Valgdirektoratet
 • De som har tilgang må identifisere seg via Id-porten (bankid, Buypass o.l)
 • Handlingene til de som har tilgang registreres og kan følges opp i systemet

I tillegg til sikring av IT-systemet EVA ligger det kontrollmekanismer i valggjennomføringen som sikrer at kompromittering av IT-systemer ikke i seg selv er tilstrekkelig til å påvirke valgresultat – kontrollmekanismene er ikke bundet til om, eller hvilken IT-løsning som brukes.

Videre er mye av den informasjonen som ligger i EVA også tilgjengelig andre steder og kan derfor etterprøves:

 • Opplysninger om fylkeskommuner og kommuner med valgkretser finnes hos Kartverket
 • Manntallet ligger hos Skattedirektoratet

Stemmeseddelene finnes i papirutgave og oppbevares av fylkeskommunen etter valget.

I sum betyr dette at EVA i stor grad kun samler og organiserer informasjon på en effektiv og trygg måte, for å sikre en korrekt og sikker valggjennomføring.

Forvaltningen av systemet EVA skjer i tett samråd med kommunene og fylkeskommunene. De er med på å definere ønsket funksjonalitet og bidrar aktivt i brukertesting av systemet. Dette kommer i tillegg til grundig testing på en rekke nivå i egen regi; legalitetstesting, automatisert funksjonell testing, integrasjonstesting, testing av ytelse, sårbarhet, sikkerhet og penetrasjonstesting.