Krav og frister

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12 i valgåret. Her kan du se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Publisert:

Denne artikkelen er oppdatert i henhold til den nye valgloven som trer i kraft før stortingsvalget 2025.

Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag.

Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg. Partier og andre som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i valgdistriktet der de ønsker å stille til valg.

Listeforslagene skal behandles av valgstyrene innen 1. juni i året det avholdes valg.

Når Valgdirektoratet har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt blir listene publisert på valg.no.

Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:

 • overskrift med navn på parti/gruppe
 • hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
 • kandidatene til valget, i rekkefølgen de stiller
 • underskrifter
 • tillitsvalgte og tillitsutvalg
 • vedlegg

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling. Partier registrert i Partiregisteret skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti.

Listeforslaget skal angi hvilket valg og valgdistrikt det gjelder for. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om, for eksempel “Kommunestyrevalget 2027 i Lillevik kommune” eller "Stortingsvalget 2025 i Storevik".

Kandidater på listeforslaget

Et listeforslag skal inneholde kandidatene partiet ønsker å stille til valg med. I valgloven er det angitt hvor mange kandidater som må føres opp på listeforslaget:

 • Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra distriktet. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.
 • Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg.

Hvor mange kandidater som kan gis stemmetillegg avhenger av antallet medlemmer i kommunestyret:

 • Inntil fire kandidater når kommunestyret har fra 11 til 23 medlemmer.
 • inntil seks kandidater når kommunestyret har fra 25 til 53 medlemmer.
 • inntil ti kandidater når kommunestyret har 55 eller flere medlemmer.

Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

Hvem er valgbare?

 • Til Stortinget er en person valgbar og pliktig til å ta imot valg dersom personen har stemmerett ved valget, og ikke er utelukket eller fritatt.
 • Til fylkestinget er en person valgbar og pliktig til å ta imot valg dersom personen har stemmerett ved valget og står innført i folkeregisteret som bosatt i et av fylkets kommuner på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.
 • Til kommunestyret er en person valgbar og pliktig til å ta imot valg dersom personen har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Regler for hvem som er utelukket, og fritaksmuligheter, finnes i valglovens kapittel 3.

Underskrifter på listeforslag

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.

Antall underskrifter for partier i Partiregisteret

Partier i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 5000 stemmer i hele landet, kan levere listeforslag etter forenklet regelverk. Dette gjelder også partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

Partier som stiller liste etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Alle underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.

Hvis et registrert parti stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene for øvrige forslagsstillere som beskrevet nedenfor.

Antall underskrifter for øvrige forslagstillere

Stortingsvalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 1 prosent av personer som hadde stemmerett i valgdistriktet ved forrige stortingsvalg.

Fylkestingsvalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 1 prosent av personer som hadde stemmerett i valgdistriktet ved forrige fylkestingsvalg.

Kommunestyrevalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 1 prosent av personer som hadde stemmerett i kommunen ved forrige kommunestyrevalg, og skal minst være underskrevet av like mange medlemmer som skal velges til kommunestyret.

Du kan finne oppslutning ved tidligere stortingsvalg på www.valgresultat.no.

Personer med stemmerett har kun mulighet å skrive under på ett listeforslag per valg, i valgdistriktet man tilhører. Av den grunn må den som skriver under på et listeforslag føres opp med:

 • Fullt navn
 • bostedsadresse med postnummer
 • fødselsdato

Signaturene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Se artikkel om signering av listeforslag for mer informasjon om å skrive under på et listeforslag.

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne.

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier er det de fem øverste underskriverne som er tillitsutvalg, og de tre neste underskriverne er vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen i valgdistriktet som utgjør tillitsutvalget.

Vedlegg

Ved bruk av listeforslagsportalen tilgjengeliggjøres nødvendige vedlegg for kommunen og fylkeskommunen automatisk.

Ved innlevering av listeforslag på papir skal følgende følge listeforslaget:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.

Det kan hende at listeforslaget har kandidater som ved innleveringstidspunktet ikke er valgbare på grunn av deres folkeregistrerte bostedsadresse eller stilling. Problemstillingen er kun gjeldende ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. I disse tilfellene må listeforslaget ha følgende vedlegg:

 • Forsikring fra eventuelle kandidater som ikke er folkeregistrert bosatt i valgdistriktet, men likevel satt opp på listeforslaget, om at de kommer til å være folkeregistrert i valgdistriktet på valgdagen.
 • Forsikring fra eventuelle kandidater som har en stilling som gjør at de ikke er valgbare, om at de kommer til å fratre stillingen som hindrer deres valgbarhet innen kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon.

Frister

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00 i valgåret. Listeforslaget kan enten leveres på papir, ved å benytte den elektroniske listeforslagsløsningen eller en kombinasjon av papir og elektronisk. Leveres listeforslaget på papir er det opp til valgstyrene hvor og hvordan de ønsker å få listeforslagene levert. Listeforslaget regnes som mottatt når det er kommet inn til fylkeskommunen eller kommunen.

Etter at fristen for å levere listeforslaget er gått ut, kan listeforslagets tillitsvalgte kun gjøre endringer som er nødvendige for at listeforslaget samsvarer med kravene loven stiller. Fristen for slike endringer er, i henhold til valgloven § 5-10, syv dager etter varsel fra valgstyret..

Har du spørsmål til innlevering eller behandling av listeforslag i din kommune eller fylkeskommune? Da kan du ta kontakt med den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen hvor du skal levere listeforslag.

Saksbehandlingen

Ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalget og stortingsvalg er det henholdsvis valgstyret i kommunen, fylkesvalgstyret og distriktsvalgstyret som behandler listeforslagene.

Når et listeforslag er levert, elektronisk eller på papir, vil siste innleverte liste før fristen danne grunnlaget for kommunenes og fylkeskommunenes behandling av listeforslagene.

Behandlingen foregår slik:

 • Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
 • Fyller ikke listeforslaget lovens krav, vil valgmyndigheten kontakte tillitsvalgte for å gi partiet/gruppen mulighet til å endre listeforslaget, slik at det er i samsvar med loven.
 • Valgmyndigheten i valgdistriktet underretter alle kandidatene på listene.
 • Står en kandidat på flere lister, eller en med stemmerett i valgdistriktet har signert på flere lister, blir disse kontaktet av valgmyndighetene. Vedkommende får en frist til å avklare hvilket listeforslag kandidaturet eller signaturen skal gjelde.
  Saksbehandlingen skal være fullført og vedtak skal være besluttet i valgstyret innen 1. juni i valgåret.

Klage

Et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag kan klages på. Dette må gjøres innen syv dager etter at overskriftene på listeforslagene ble offentliggjort.

Spørsmål?

Har du spørsmål om regelverk, krav og frister, anbefaler vi å ta kontakt med kommunen eller fylket med ansvar for valgdistriktet du ønsker å stille liste i. Dersom du skal signere på en liste anbefaler vi at du tar kontakt med partiet du skal signere på liste for.

For spørsmål om bruk av listeforslagsportalen kan du kontakte Valgdirektoratet på [email protected].