Valgagitasjon

Det er valg og partiene ønsker å få din stemme, men det finnes regler for hva de kan og ikke kan gjøre i og ved valglokalene.

Publisert:

I Norge er det tillat å drive valgkamp i hele forhåndsstemmeperioden og til og med valgdagen. Når du går for å stemme kan det derfor hende at du passerer politikere som driver valgkamp, og som forsøker å gi deg partiprogrammer og stemmesedler. I valgloven (§ 8-5 og § 9-4) defineres dette som «valgagitasjon». Hva som er tillatt når det gjelder valgagitasjon er ulikt i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Valgagitasjon i forhåndsstemmeperioden

I forhåndsstemmeperioden er det ikke lov for partiene og de som stiller liste å drive valgagitasjon i det rommet hvor forhåndsstemmegivningen foregår. Det innebærer at det ikke er lov til å være i dette lokalet med stands, listebærere, dele ut brosjyrer, ytre muntlige og skriftlige meningsytringer og lignende. Dette forbudet innebærer valgagitasjon både for og mot systemet, politiske partier, oppfatninger eller personer.

Partiene og de som stiller liste er imidlertid tillatt å drive valgagitasjon utenfor rommet og lokalet hvor det foregår forhåndsstemmegivning. Det er imidlertid viktig å påpeke at det ikke er lov til å forstyrre velgerens valghandling.

Valgagitasjon på valgdagen

På valgdagen er det ikke tillatt å drive valgagitasjon i det valglokalet og de rommene velgeren må passere for å komme frem til valglokalet. Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Lovens forbud mot valgagitasjon gjelder ikke utenfor bygningen der valglokalet ligger. Det innebærer at man kan drive valgagitasjon, som utdeling av stemmesedler, utenfor bygningen, men ikke inne i selve bygningen hvor valglokalet ligger. Ansvarlig for valglokalet, kalt stemmestyrets leder, kan bortvise personer som opptrer i strid med forbudet.

Forbud mot velgerundersøkelser inne i valglokalet

Forbudet mot valgagitasjon gjelder også for velgerundersøkelser inne i valglokalet. Hva du som velger stemmer på skal være hemmelig, og du skal ikke oppleve press til å røpe dette i valglokalet. Dersom en velgerundersøkelse gjennomføres inne i valglokalet, kan velgere oppfatte dette som uønsket press. Det er derfor ikke tillatt å foreta velgerundersøkelser eller lignende i valglokalet eller i de rom velgeren må passere for å komme seg til valglokalet.

Hvis du som velger opplever at disse reglene ikke blir overholdt, kan du ta kontakt med din kommune. Du kan henvende deg og opplyse om at du mener at det har skjedd brudd på regelverket. Du som velger har også mulighet til å klage på valggjennomføringen dersom du mener at det har skjedd noe feil. Da kan du levere en skriftlig klage til valgstyret i din kommune.