Levere listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12. Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Publisert:

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Malene finner du nederst i denne artikkelen.

Digital løsning for listeforslag

Valgdirektoratet utvikler en digital løsning for listeforslag som kan brukes ved både kommunestyre- og fylkestingsvalget. Lister som stiller forenklet, samt de som må samle underskrifter, kan bruke løsningen.

Den digitale løsningen skal være klar til bruk av listforslagstillerne 1. oktober 2022.

Formelle krav og frister

Det er lurt å merke seg noen formelle krav og frister:

 • Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen der de ønsker å stille til valg
 • Det er opp til valgstyrene hvor og hvordan de ønsker å få listeforslagene levert. Ta kontakt med, eller se nettsidene til, den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon.
 • Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.
  • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.
  • For øvrige forslagstillere gjelder dette:
   Fylkestingsvalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.
   Kommunestyrevalg: Listeforslaget skal være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.
 • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres
 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato må følge ved listeforslaget
 • Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen.

Utfylling av mal for listeforslag

Det er ikke et krav at listestiller benytter malene som er utarbeidet av Valgdirektoratet. Malene gjør det imidlertid enkelt å oppfylle valglovens krav til listeforslag. Dersom listestiller ønsker å lage eget skjema må de selv påse at kravene oppfylles. Bruk av malene letter også arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene når de skal behandle listeforslagene.

Resten av denne veiledningen tar utgangspunkt i at malene fra Valgdirektoratet blir brukt.

Ferdig brettet består malen av to sider for standard (A4). Merk at det er viktig at disse skrives ut tosidig.

På siden med listekandidater skal følgende stå:

 • Listeforslagets overskrift
 • Hvilket valgdistrikt det tilhører
 • Hvilket valg det gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg

På påfølgende side(r) skal listeforslaget underskrives. Den som skriver må føre opp:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato
 • Signatur

I vedlegg A skal alle kandidatene føres opp med kontaktinformasjon.

Alle som stiller liste skal ha en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Hvem dette er, skal oppgis på listeforslagets vedlegg B:

 • Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende
 • Dette bør være de to øverste underskriftene på listeforslaget
 • Dersom flere underskrivere skal fungere som tillitsvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Dersom listeforslaget ikke oppfyller lovens krav, skal kommunen/fylkeskommunen og listestilleren forsøke å få listeforslaget i samsvar med loven.

Maler