Tilskot til informasjonstiltak

Ved kvart val er det mogleg å søkje om tilskotsmidlar for å informere om valet. Tilskotet kan dekkje utgifter knytte til informasjonstiltak som kampanjar, nettsider, produksjon og distribusjon av informasjonsmateriell og så vidare.