Tilskuddsmottakere 2017

15 søkere fikk tilskudd i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017.

Published:

Totalt kom det inn 122 søknader til tilskuddsordningen. Det totale søknadsbeløpet var på om lag 31 millioner kroner mens beløpet til tildeling var 5,2 millioner kroner.

Tiltak som fikk tilskudd

Nordic Screens AS: «Rekk opp handa!». Femukers influencer-kampanje (YouTube, Instagram mv.) i samarbeid mellom Nordic Screens og 80 unge opinionsledere. Prosjektet omfatter daglige videopubliseringer fram til valget på en rekke kanaler. Alle videoene omhandler valget. Forventet dekning på 30 prosent i målgruppen 18-34 år.

Tildelt: 1 141 500 kroner.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Tredelt prosjekt: 1) Nettverkspåvirkning – 500 unge som driver direkte påvirkning overfor sine nettverk. 2) Kampanje på nett, i sosiale medier og med trykt materiell med mål om å nå 50 prosent av unge mellom 18 og 21 år. 3) Skape kunnskapsgrunnlag for fremtidig arbeid med å øke unges valgdeltakelse (rapport). Målgruppe er ungdom.

Tildelt: 850 000 kroner.

Eldorado Oslo AS: Omfattende valgopplegg i Eldorados lokaler i Torggata i Oslo. Omfatter blant annet informasjon fra alle partier på flere språk, valgtreningslokale, informasjonssentral om det norske samfunnet, herunder partiene, flaggborg i Torggata mv. Målgruppe er alle, men særlig innvandrere.

Tildelt: 750 000 kroner.

Natt&Dag AS: Multimedial satsing (web-tv, papiravis, nettside og sosiale medier). Web-tv-episodene er kjernen i prosjektet. Varighet fra februar/mars og frem til valget. Målgruppen er ungdom.

Tildelt: 500 000 kroner.

Innvandrernes Landsorganisasjon: Omfattende opplegg i samarbeid med IMDi. Prosjektet omfatter blant annet et nasjonalt seminar, lokale kurs i «valgteknikk» og informasjonsarbeid, stands, distribusjon av informasjonsmateriell mv. Målgruppe er innvandrere (særlig kvinner og ungdom).

Tildelt: 400 000 kroner.

MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner: «Bruk din stemme 2017». Prosjektet omfatter mobiliserings- og dialogmøter, produksjon og distribusjon av infomateriell på flere språk, praktisk valgopplæring, stands og valgdueller mv. Målgruppe er innvandrere (innvandrerkvinner).

Tildelt: 400 000 kroner.

Stiftelsen Mela: Kampanje for økt valgdeltakelse i forbindelse med Mela-festivalen 2017 (18-20 august). Opplegget omfatter bl.a. valgtelt, bruk av storskjermer, sosiale medier og debatter på Melahuset i forkant av valget. Målgruppe er alle, men særlig innvandrere og ungdom.

Tildelt: 380 000 kroner.

Norges Bygdeungdomslag: «Stem. Bestem 2017!» Videreføring av opplegg som har vært gjennomført siden 2005. Omfatter blant annet kurshelg for tillitsvalgte, åpen kurshelg for alle, lokale tiltak (valgkafé, stands mv.) Målgruppe er ungdom.

Tildelt: 170 000 kroner.

Norsk Folkehjelp Oslo: Prosjektet er todelt: Valgfestival med 10 valgdebatter som skal arrangeres i ulike bydeler i Oslo. Her vil det også gis opplæring i praktisk stemmegivning. I tillegg vil det bli utarbeidet informasjonsmateriell på flere språk. Målgruppe er innvandrere.

Tildelt: 170 000 kroner.

Farsund kommune: Bruk av SMS-varslingssystem som informasjonskanal ved valget. Tiltaket anses som ekstraordinært og kan brukes som pilot for tilsvarende tiltak i fremtiden. Målgruppe er alle innbyggere, men tiltaket er ment å særlig treffe ungdom og innvandrere.

Tildelt: 100 000 kroner.

Burheim illustrasjon og interiør: Produksjon av tegneseriehefte som forklarer valgsystemet, demokratiske prinsipper og stemmeprosessen. Tegneserien skal distribueres til alle videregående skoler. Målgruppe er ungdom (2. og 3. klasse på videregående skole).

Tildelt: 84 000 kroner.

Utrop AS: Produksjon av temaavis om valget (to utgaver). I tillegg kommer info om valget gjennom papiravis, nettsider og kampanje på Facebook. Målgruppe er innvandrere.

Tildelt: 80 000 kroner.

Groruddalen frie filmere: «Valgomat»-løsning basert på en YouTube-kanal. Valgomaten baseres på 20 spørsmål fra lokal ungdom som besvares av de ulike partiene. Målgruppen er ungdommer.

Tildelt: 50 000 kroner.

Vestfold frie filmere: «Valgomat»-løsning basert på en YouTube-kanal. Valgomaten baseres på 20 spørsmål fra lokal ungdom som besvares av de ulike partiene. Målgruppen er ungdommer.

Tildelt: 50 000 kroner.

Norges Blindeforbund Buskerud: Produksjon av informasjonsfolder (i punktskrift) for å motivere til valgdeltakelse. Denne skal distribueres til 800 medlemmer. Målgruppe er velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon.

Tildelt: 20 000 kroner.