Dette betyr oppsummeringen

Her finner du mer utfyllende informasjon om hva som ligger bak tallene i oppsummeringen på valgresultat.no

Stemmeberettigede:

Totalt antall personer som har stemmerett i det aktuelle valget. Dette kan du se for hele landet, for valgdistrikt, kommune og krets. 

Hittil opptalte stemmesedler

Totalt antall godkjente stemmesedler som er opptalt til nå. Stemmesedler som er angitt som «tvilsomme» under opptellingen inkluderes ikke før de eventuelt godkjennes av valgstyret. Tvilsomme stemmesedler som forkastes av valgstyret vises under punktet «forkastede stemmesedler».

Bare stemmesedler som er avgitt i kretsen på valgdagene (noen kommuner har også valgdag på søndagen før valgdagen) er med i denne opptellingen. Alle forhåndsstemmer telles i en egen krets i kommunen.

Hvorav forhåndsstemmesedler

Antall godkjente stemmesedler avgitt på forhånd som er opptalt til nå i tellingen. På kommunenivå telles forhåndsstemmer i egen valgkrets.

Fremmøteprosent

Andelen av de stemmeberettigede som har avgitt stemme ved det aktuelle valget.

Fremmøteprosenten er basert på de innrapporterte tallene fra kommunene. Inntil samtlige kommuner har ferdigstilt valgoppgjøret og rapportert er fremmøteprosenten foreløpig.

Så lenge ikke alle kretsene er opptalt er prosenten en prognose og vil kunne gå opp og ned. Mindre justeringer vil kunne skje etter som det kommer endelige tellinger og oppgjør. 

Fremmøteprosenten viser hvor mange av de manntallsførte i den aktuelle kretsen som har avgitt en stemme, selv om denne stemmen er avgitt i en annen krets på valgdagen eller som en forhåndsstemme.  

For kommunestyrevalg, stortingsvalg og sametingsvalg er fremmøteprosent beregnet på grunnlag av det høyeste tallet av antall stemmegivninger og antall godkjente stemmesedler. For fylkestingsvalg, stortingsvalg og sametingsvalg er fremmøteprosent beregnet på grunnlag av antall godkjente stemmesedler.

Blanke stemmesedler

Antall blanke stemmesedler avgitt i det aktuelle valget. Det vil si at velgeren ikke har stemt på noen av partiene/gruppene som stiller liste i det aktuelle valget, men har avlagt en blank stemme. Blanke stemmesedler teller med når fremmøteprosenten regnes ut, men er ikke en del av grunnlaget som regner ut den prosentvise oppslutningen til partiene.

Forkastede stemmesedler

Antall stemmesedler som ved opptellingen har blitt forkastet som ugyldige. 

Stemmeseddelen skal forkastes dersom:

  • den mangler stempel
  • det ikke fremgår hvilket valg seddelen er avgitt til
  • det ikke fremkommer hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på 
  • eller dersom partiet eller gruppen ikke stiller liste i valgkretsen

Forkastede stemmesedler teller med når fremmøteprosenten regnes ut, men er ikke en del av grunnlaget som regner ut den prosentvise oppslutningen til partiene.

Mandater

Mandatfordelingen viser hvor mange mandat de forskjellige partiene har oppnådd. 

For stortings- og sametingsvalg er det mulig å se mandatfordeling for hele landet og de forskjellige valgkretsene. For stortingsvalg vises også mandatfordelingen for utjevningsmandater samt endringen i antall mandater. Ved stortings- og sametingsvalg kan den totale endringen summere seg frem til et positivt tall selv om antallet mandat på Stortinget og Sametinget ikke har endret seg, Dette er i så tilfelle som følge av at partier eller lister som var representerte på det foregående Stortinget eller Sametinget, har falt ut av det gjeldende stortinget eller Sametinget. For 2021 gjelder dette tre mandater på Sametinget.

For stortingsvalg er det også mulig å se hvilket parti som ligger nærmest å tape et mandat og hvilket parti som ligger nærmest å vinne et mandat.

Partifordeling

Partifordelingen viser den prosentvise støtten til de partiene fra størst til minst oppslutning. Her vises alle partiene som stilte liste i ett eller flere valgdistrikter ved det aktuelle valget.

Merk at ikke alle partier er beskyttet av Partiregisteret sitt vern av partinavn. Flere parti med samme navn kan derfor fremkomme i denne visningen. Dette gjelder for eksempel de to partiene med navnet Generasjonspartiet som stilte liste i henholdsvis Akershus og Hordaland valgdistrikt ved stortingsvalget 2021.

Det er også mulig å se detaljer som viser hvor mange stemmer de enkelte partiene har fått og endringen i den oppslutning i prosentpoeng fra foregående valg. Merk at på grunn kommune- og kretsendringer som følge av kommune- og regionreformen, så er det ikke i alle tilfeller mulig å gi en nøyaktig presentasjon av endring mot tidligere valg.