Valgforberedelser i kommunene og fylkeskommunene

For de fleste velgere kommer valggjennomføringen først til syne når de avgir sin stemme, men for kommunene og fylkeskommunene er det mange forberedelser som må gjøres før velgeren dukker opp i valglokalet.


For de som jobber med valg i kommunene og fylkeskommunene, starter valgåret lenge før partienes valgkamp. Allerede høsten før valget er de så smått i gang, og fra nyttår er planlegging og gjennomføring godt i gang slik at valgenegjennomføres på en sikker og korrekt måte med høy tillit i befolkningen.

Opplæring og veiledning av nye og erfarne valgansvarlige

Kommunene og fylkeskommunene gjennomfører valg hvert andre år. I løpet av denne tiden kan personell ha blitt skiftet ut, eller regelverket kan ha endret seg. Valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene deltar derfor på opplæring i regi av Valgdirektoratet, hvor de blir oppdatert på eventuelle endringer siden sist. I tillegg får de opplæring i regelverk, rutiner og bruk av valgadministrasjonssystemet EVA. Fokuset på opplæringen er en korrekt og sikker valggjennomføring, og hvordan kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre dette i praksis.

Valgdirektoratet tilbyr veiledning for kommunene og fylkeskommunene i deres valggjennomføring. Veiledning skjer via direktoratets nettside for valgmedarbeidere, tilgjengelig brukerstøtte og konkrete veiledere for sikkerhet i valggjennomføringen. De nevnte veilederne er konkrete tiltak som kommunene og fylkeskommunene anbefaler å følge for å sikre at EVA-applikasjonene og fysisk utstyr håndteres på en sikker måte.

Avdekke og redusere risikoer

Et viktig arbeid i kommunene og fylkeskommunene er å identifisere eventuelle risikoer som kan oppstå under valggjennomføringen. Kommunene og fylkeskommunene er omfattet av en beredskapsplikt, og arbeider derfor aktivt med ROS-arbeid. Valgdirektoratet tilbyr ROS-maler for valggjennomføring og oppfordrer valgansvarlige til å samarbeide med beredskapsansvarlig i sin kommune eller fylkeskommune for å sikre at risikoer ved valggjennomføringen identifiseres og imøtegås på en hensiktsmessig og god måte.

Prøvevalgene – generalprøvene for valggjennomføring i kommunene

Valgdagen er den store eksamensdagen for alle kommuner. For at de skal få muligheten til å gjennomføre en generalprøve, arrangerer Valgdirektoratet såkalte «prøvevalg», ett på forsommeren og ett på sensommeren. Prøvevalgene gir kommunene og fylkeskommunene muligheter for å teste elementer i sin valggjennomføring som de ønsker å øve på i forkant. Dette er også en mulighet for kommunene og fylkeskommunene til å finne ut om det er noen områder ved valggjennomføringen de må øve mer på, eller om de her helt klare for å gjennomføre valgene på en sikker og korrekt måte med høy tillit i befolkningen.