Til Stortingsvalet 2021 : Lister og parti

Opprett digitalt listeforslag

Nå kan partier lage digitale listeforslag og innhente elektroniske underskrifter.


Politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper kan bruke denne løsningen alene eller i kombinasjon med fysisk innhenting av underskrifter.

Den midlertidige lovendringen åpner ikke for å samle inn underskrifter til å få partier registrert i Partiregisteret.  Partier som kan stille liste etter forenklet regelverk kan ikke bruke løsningen til å samle inn underskrifter til sine listeforslag. 

Som listestiller samler du inn underskrifter som er underlagt taushetsplikt jf. valgloven §15-4 og valgforskriften §13. Ved å ta i bruk denne løsningen forplikter du deg til å:

  1. følge overnevnte lov og forskrift 
  2. slette alle elektroniske underskrifter etter at fylkesvalgstyrene har behandlet listeforslagene
  3. overholde punktene i Valgdirektoratets avtale for bruk av denne løsningen

Opprett listeforslag.

Bakgrunnen for utviklingen av denne løsningen er at Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om endring i valgloven som følge av utbruddet av Covid-19. Lovendringen gjør det mulig for politiske partier som ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved forrige stortingsvalg og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk.