Til Stortingsvalet 2021 : Røysterett

Har du røysterett?

Dette er krava du må oppfylle for å kunne røyste ved stortingsvalet 2021.


Ved stortingsvalet 2021 har du røysterett dersom du er:

  • Norsk statsborgar
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og deira husstand har røysterettt sjølv om dei ikkje oppfyller busettingskriteriet. Dersom dei ikkje nokon gong har vore registrert som busatt i Norge, skal dei manntallsførast i Oslo kommune.