Mål og samfunnsoppdrag

Valdirektoratet har ansvar for valgjennomføringa på landsbasis.


Det overordna statlege ansvaret for valgjennomføring ligg hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), medan det er kommunane og fylkeskommunane som har ansvar for den praktiske gjennomføringa av valet. Valdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for valgjennomføring på landsbasis.

Valdirektoratet skal bidra til eit velfungerande demokrati ved å oppretthalde tillit i folket til valgjennomføringa. Den overordna prioriteringa til valdirektoratet for 2021 er å bidra til korrekt og tillitsvekkjande gjennomføring av stortings- og sametingsvalet 2021.

Måla til Valdirektoratet for 2021:

  • Mål 1: Korrekt og sikker valgjennomføring med tillit i folket.
  • Mål 2: Veljarane har naudsynt informasjon om val.
  • Mål 3: Godt tilgjenge ved val.

Tidelingsbrev 2021