Til Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 : Valdag og gjennomføring

Du kan endre på røystesetelen

Slik kan du påverke kva for kandidatar som blir valde.


Slik endrar du på røystesetelen

Ønskjer du å påverke kva kandidatar som blir valde, kan du gje ei personrøyst til
dei kandidatane du ønskjer skal få eit slikt personrøysttillegg. Det er opp til deg
om du vil endre på røystesetelen ved å gje personrøyst. Framgangsmåten for å
gje personrøyster er forklart på røystesetelen.