13. september er det stortings- og sametingsval

Allereie frå 1. juli kan du røyste over heile landet dersom du ikkje har høve til å røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting eller på valdagen.

I perioden 1. juli til 3. september kan du også røyste frå utlandet.

Hugs legitimasjon!

Du kan røyste frå 1. juli

Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen eller
i den ordinære perioden for førehandsrøystegjeving, kan du
frå 1. juli t.o.m. 9. august vende deg til kommunen og
avtale tid for å røyste.

Før valdagen kan du røyste i kva som helst kommune
i landet. På valdagen må du røyste i den kommunen du
har registrert bustadadresse den 30. juni. Du kan berre
røyste éin gong.

Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

Følg smittevernreglar og råd

Det er viktig at du følgjer smittevernreglar og råd som gjeld der du bur. Hugs å halde avstand og ha god handhygiene når du røystar, og ikkje dra til røystelokalet dersom du er sjuk.

Også veljarar som er sjuke, i isolasjon eller karantene skal få høve til å
røyste. Ta kontakt med kommunen din for meir informasjon.

Røyste frå utlandet

I perioden frå 1. juli til 3. september kan veljarar som bur eller oppheld seg i utlandet førehandsrøyste hos utanriksstasjonar eller oppnemnde røystemottakarar.

Sjå meir informasjon om å røyste i utlandet.

Kven kan røyste?

Du har røysterett ved stortingsvalet dersom du

  • er norsk statsborgar
  • har fylt 18 år innan utgangen av 2021
  • er, eller nokon gong har vore, folkeregisterført som busett i Noreg

Hugs legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal røyste. Legitimasjon kan til dømes
vere pass, førarkort eller bankkort med bilete, men du kan også bruke
annan type legitimasjon. Legitimasjonen må minst innehalde namn,
fødselsdato og bilete.

Dersom du oppheld deg på ein institusjon som sjukeheim, sjukehus eller
fengsel, kan du få ein tilsett ved institusjonen til å stadfeste identiteten din.
Den tilsette må då legitimere seg.

Kvar og kva tid kan du røyste?

Førehandsrøyste kan du gjere frå tysdag 10. august til og med fredag
10. september i kva kommune som helst.

På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert busett i per 30. juni 2021. Du kan røyste i kva som helst av vallokala i kommunen.

Dersom du er i karantene, skal du ikkje røyste i ordinære vallokale.
Dersom du er i isolasjon, skal du røyste heimanfrå. Ta kontakt med
kommunen for informasjon om kva som gjeld der du bur.

Er du sjuk eller ufør? Då kan du kontakte kommunen din fram til kl. 10
den 10. september om å førehandsrøyste heime.

Kan du ikkje røyste i førehandsrøysteperioden eller på valdagen?
Då kan du be kommunen din om å tidlegrøyste frå 1. juli.

Det er også mogleg å røyste frå utlandet frå 1. juli og fram til og med
3. september.

Slik røystar du

Steg 1 for å stemme

Ta den røystesetelen du vil bruke.

1
Steg 2 for å stemme

Gjer eventuelle endringar på røystesetelen (sjå rettleiing nedanfor).

2
Steg 3 for å stemme

Brett røystesetelen med partinamnet inn og feltet for stempling ut – då kan ingen
sjå kva du røystar. Det skal ikkje brukast konvolutt eller anna omslag rundt røystesetelen.

3
Steg 4 for å stemme

Gå til ein valfunksjonær, vis legitimasjon og få eit stempel på utsida av røystesetelen.
Røystesetelen må ha stempel for å bli godkjend!

4
Steg 5 for å stemme

Legg den stempla røystesetelen i valurna.

5

Endringar på røystesetelen

Du kan gjere nokre endringar på røystesetelen. Å gjere endringar på røystesetelen påverkar ikkje kor mykje røysta di tel. Rettleiing for korleis du gjer endringar, står også på røystesetelen.

Endre rekkefølge på kandidatene

Endre rekkjefølgja på kandidatane

Set eit (nytt) nummer i ruta til venstre for namnet til kandidaten(-ane) slik at du markerer korleis du vil at rekkjefølgja på kandidatane skal vere.

Stryke kandidater

Stryke kandidatar

Set eit kryss i ruta til høgre for namnet til kandidaten(-ane) du vil stryke.

Dersom du røystar utanfor eigen kommune, får du ein røystesetel med namna på dei registrerte politiske partia. Du må krysse av for kva parti du vil røyste på. Røystesetelen er utan namn på partia sine kandidatar.

Du kan difor ikkje gjere endringar på desse røystesetlane.

Er ikkje partiet eller gruppa du ønskjer å røyste på oppført på røystesetelen,
kan du skrive namnet på dette partiet/gruppa på røystesetelen. Du kan
også sjølv skaffe røystesetel frå valdistriktet ditt, og bruke den om du
ønskjer å gjere endringar.

Røysta blir sendt til heimkommunen din for oppteljing.

I år får du digitalt valkort

Valkortet er ei stadfesting på at du har røysterett. Der står det også kvar
og kva tid du kan røyste på valdagen.

Valkortet blir sendt til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert
deg mot digital kommunikasjon med det offentlege, eller ikkje har brukt
ID-porten på 18 månader, får du valkortet på papir via brevpost.

Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det sparer deg for tid.
Valkortet gjeld ikkje som legitimasjon.

Hjelp til å røyste i vallokalet

Ta kontakt med ein valfunksjonær dersom du har spørsmål eller treng
rettleiing når du skal røyste. Valfunksjonærane har teieplikt.

Har du ei psykisk eller fysisk funksjonsnedsetjing som gjer at du ikkje kan
røyste åleine? Då har du rett på å få hjelp til å røyste av ein valfunksjonær
eller ein annan person som du sjølv peikar ut.

Til toppen av siden