Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Tilskudd til informasjon

Deler ut 5,2 millioner til informasjonstiltak

Valgdirektoratet deler ut tilskudd til informasjonstiltak for å øke kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Spesielt tiltak rettet mot grupper med lav valgdeltakelse blir prioritert.


Prosjekter som finansieres av tilskuddsordningen skal være partipolitisk nøytrale. Politiske partier og lister kan derfor ikke få støtte gjennom ordningen. Det samme gjelder enkeltpersoner og offentlige forvaltningsorganer.

Tilskuddet kan gis til alle typer tiltak som er egnet til å øke kunnskap om valget og/eller øke valgdeltakelsen. Dette gjelder for eksempel:

  • Kampanjer av ulike typer
  • Audiovisuelle produksjoner
  • Informasjonstiltak av ulike typer
  • Konferanser og lignende arrangementer
  • Produksjon og distribusjon av trykksaker
  • Kulturtiltak
  • Nettverksarbeid

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er det særlig unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt informasjon informasjonstiltakene skal nå. Det var også tilfelle forrige gang Valgdirektoratet delte ut tilskudd, i forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017. Den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet på 5,2 millioner kroner er også lik bevilgningen i 2017.

Interessen rundt tilskuddsordningen er tradisjonelt stor, med langt flere søknader enn det er midler til.  Søknadene blir derfor grundig gjennomgått og vurdert opp mot hverandre. I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 kom det inn 122 tellende søknader om i alt 31 millioner kroner. Etter søknadsbehandlingen ble det vedtatt å gi tilskudd til 16 av disse.

Mangfold av tiltak i 2017

Blant prosjektene i 2017, var informasjon rettet mot ungdom og innvandrere gjennom populære Youtubere. Det ble også gitt bidrag til SMS-varsling mot samme målgruppe og utarbeidelse av et magasin i regi av stiftelsen Klar tale rettet mot velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon.

Se hele listen over mottakere i 2017.

Slik fordeles midlene

Valgdirektoratet kunngjør ordningen like i etterkant av at statsbudsjettet legges fram, med søknadsfrist 30. november. Deretter behandles søknadene og vedtak sendes ut til alle søkere innen 15. januar.

Midlene utbetales gjennom våren og sommeren og fram mot valgdagen, etter en utbetalingsplan som søkerne legger ved søknaden.

Når prosjektene er gjennomført skal mottakerne rapportere på bruken av midlene. Frist for dette er 30. november. For tilskudd på mer enn 100 000 kroner må mottakerne i tillegg sende inn revisorattestert regnskap innen 30. juni 2020.