Til Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 : Forhåndsstemme

Slik forhåndsstemmer du ved brevpost

Hvis du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker for å avgi din stemme, kan du forhåndsstemme ved brevpost

Publisert:

Når man forhåndsstemmer i utlandet, er det vanligvis en offentlig oppnevnt stemmemottaker som tar imot stemmegivningen. Stemmemottakeren har alt nødvendig valgmateriell, og sørger for at stemmegivningen sendes til den kommunen der velgeren er innført i manntallet.

Hvis du oppholder deg et sted i utlandet hvor det ikke er mulig å oppsøke en stemmemottaker for å avgi din stemme, kan du forhåndsstemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks).

Du kan be om å få tilsendt nødvendig offisielt valgmateriell fra de fleste norske utenriksstasjoner, slik at du kan sende din stemme i posten fra der du befinner deg.

I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å få tak i offisielt valgmateriell. Du kan da bruke blanke ark som stemmeseddel/-sedler, eller du kan skrive ut en offisiell stemmeseddel fra valg.no. Du må i tillegg ha tre konvolutter. Du kan bruke helt alminnelige konvolutter, men det er en fordel om de har ulik størrelse. Av hensyn til at det skal være hemmelig valg, bør du unngå å bruke konvolutter med navn på selskap, organisasjon eller lignende. Stemmegivningen blir imidlertid ikke forkastet, dersom en slik konvolutt er brukt.

Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de fått ulike navn:

 • «Stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmeseddelen/-sedlene i.
 • «Omslagskonvolutten» brukes til å registrere nødvendige opplysninger om deg som avgir stemme, og til å legge stemmeseddelkonvolutten i.
 • «Forsendelseskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i, og benyttes deretter til å sende din stemmegivning til den kommunen i Norge der du er innført i manntallet og har stemmerett.

På det blanke arket du bruker som stemmeseddel, må du skrive:

 • Hvilket parti eller gruppe du stemmer på.
 • At stemmen er avgitt til kommunestyrevalget 2019 i … kommune (her må du skrive navnet på den kommunen der du deltar i valget/ har stemmerett) eller til fylkestingsvalget 2019 i … fylke (her må du skrive navnet på det fylket der du deltar i valget/har stemmerett).

Du må benytte ett ark til kommunestyrevalget og ett ark til fylkestingsvalget hvis du ønsker å stemme ved begge valg.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg. Er du manntallsført i Oslo kommune og ønsker å stemme ved valg til bydelsutvalg, må du bruke et blankt ark og skrive navnet på partiet/gruppen du stemmer på. Skriv også at stemmeseddelen gjelder for valg til bydelsutvalg 2019 i den bydelen der du har stemmerett.

Fremgangsmåte for forhåndsstemmegivning ved brevpost utenriks

1. Gjør ditt valg av parti eller gruppe.

Benytter du en offisiell stemmeseddel – Kryss av på parti eller gruppe.

(Hvis det partiet/den listen du ønsker å stemme på ikke står oppført på seddelen, kan du skrive navnet på partiet/listen nederst på stemmeseddelen på angitt sted.)

Benytter du et blankt ark – Skriv navn på parti eller gruppe, og hvilket valg du avgir stemme til.

2. Legg stemmeseddelen/-sedlene i en stemmeseddelkonvolutt.

Stemmeseddel for kommunestyrevalg 2019 og stemmeseddel for fylkestingsvalg 2019 (eventuelt stemmeseddel for valg til bydelsutvalg 2019 i den bydelen i Oslo kommune der du har stemmerett) legges i samme konvolutt.

Konvolutten bør limes igjen.

3. Legg stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, og lim igjen omslagskonvolutten.

Er omslagskonvolutten åpen, blir stemmegivningen forkastet.

4. Påfør nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten:

Benytter du en offisiell omslagskonvolutt for forhåndsstemmegivning utenriks – skriv nødvendige opplysninger på omslagskonvolutten nøyaktig og forståelig. Det er særlig viktig at navn, fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge er riktig.

Benytter du en vanlig konvolutt som omslagskonvolutt, må du skrive følgende opplysninger på konvolutten:

 • «Til valgstyret i …………………………… kommune»

Her skriver du inn navn på kommunen der du er folkeregisterført som bosatt i Norge.

 • Adresse til den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt.
 • Tid og sted for stemmegivningen.
 • Ditt fulle navn (eventuelt også tidligere navn) og fødselsnummer (fødselsdato + personnummer, 11 siffer).
 • Din adresse i Norge 30. juni i valgåret, eventuelt siste folkeregisterførte bostedsadresse i Norge hvis du har meldt flytting til utlandet. *
 • At du forhåndsstemmer ved brevpost (brevstemmegivning utenriks).
 • Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets navn, fødselsdato og adresse skal påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bekrefter riktigheten av det som er påført ved å underskrive på omslagskonvolutten.
 • Skriv din underskrift på konvolutten. Du bekrefter da at opplysningene du har gitt er riktige.

5. Legg omslagskonvolutten i en forsendelseskonvolutt, og adresser forsendelseskonvolutten til valgstyret i den kommunen der du er folkeregisterført/kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. Oversikt over postadresser til valgstyrene finner du her.

Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten til Norge.

For å bli godkjent, må stemmegivningen være sendt før 30. august og komme frem til valgstyret i kommunen innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 10. september.

* Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, søker du samtidig med stemmegivningen om innføring i manntallet i den kommunen der du sist var folkeregisterført som bosatt. Du må også forsikre at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden kan skrives utenpå den vanlige konvolutten du benytter som omslagskonvolutt på følgende måte: «Jeg søker herved om innføring i manntallet i den kommunen i Norge der jeg sist var folkeregisterført som bosatt. Jeg forsikrer at jeg er norsk statsborger.»