Bỏ phiếu tại thành phố quê nhà của quý vị

Steg 1 for å stemme
Chọn lá phiếu quý vị muốn sử dụng.
Steg 2 for å stemme
Thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lá phiếu.
Steg 3 for å stemme
Gấp lá phiếu lại để tên của đảng sẽ nằm ở bên trong, và phần để đóng dấu sẽ nằm ở bên ngoài – điều này sẽ đảm bảo rằng không ai có thể biết quý vị đã bỏ phiếu cho ai. Không để lá phiếu trong một phong bao hoặc bất kỳ loại phong bì nào khác.
Steg 4 for å stemme
Gặp một cán bộ bầu cử, xuất trình giấy tờ tùy thân của quý vị và đóng dấu ở bên ngoài lá phiếu. Lá phiếu chỉ có hiệu lực khi đã được đóng dấu!
Steg 5 for å stemme
Đặt lá phiếu đã được đóng dấu vào thùng phiếu.
Thay đổi lá phiếu

Quý vị có thể thực hiện một số thay đổi đối với lá phiếu. Việc thay đổi lá phiếu không ảnh hưởng đến số phiếu bầu của quý vị. Quý vị cũng có thể tìm thấy hướng dẫn về cách thực hiện thay đổi ở trên lá phiếu.
Endre rekkefølge på kandidatene
Thay đổi thứ tự của các ứng viên
Điền một số (mới) vào ô ở bên trái tên của (các) ứng viên để hiển thị thứ tự mà quý vị muốn bỏ phiếu cho các ứng cử viên.
Stryke kandidater
Gạch các ứng cử viên
Chọn ô bên phải (các) ứng cử viên mà quý vị muốn gạch bỏ.