การลงคะแนนในเขตเทศบาลบ้านของคุณ

Steg 1 for å stemme
เลือกใบลงคะแนนที่คุณต้องการใช้
Steg 2 for å stemme
ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บนใบลงคะแนน
Steg 3 for å stemme
พับใบลงคะแนนให้ชื่อพรรคอยู่ด้านในและส่วน สำหรับประทับตราอยู่ด้านนอก – การพับใน ลักษณะนี้จะป้องกันไม่ให้ใครเห็นว่าคุณได้ลง คะแนนเสียงอย่างไร อย่าใส่ใบลงคะแนนในซอง จดหมาย หรือในสิ่งปกปิดอื่นใด
Steg 4 for å stemme
ไปหาเจ้าหน้าที่ประจำ� หน่วยเลือกตั้ง แสดงบัตร ประจำ� ตัวของคุณ และรับการประทับตราบนใบ ลงคะแนนด้านนอก ใบลงคะแนนจะต้องได้รับ การประทับตราอย่างถูกต้อง!
Steg 5 for å stemme
หย่อนใบลงคะแนนที่ได้รับการประทับตราลงใน กล่องลงคะแนน
การเปลี่ยนแปลงใบลงคะแนน

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนใบลงคะแนนได้ การเปลี่ยนแปลงใบลงคะแนน จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนคะแนนเสียงของคุณ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ เปลี่ยนแปลงสามารถดูที่ใบลงคะแนนได้เช่นกัน
Endre rekkefølge på kandidatene
การเปลี่ยนแปลงลำดับของผู้สมัคร
ป้อนหมายเลข (ใหม่) ในช่องสี่เหลี่ยมทาง ด้านซ้ายของชื่อผู้สมัคร เพื่อแสดงลำดับ ที่คุณจะลงคะแนนให้กับผู้สมัคร
Stryke kandidater
การตัดผู้สมัครออก
เลือกช่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวาของผู้ สมัครที่คุณต้องการตัดออก