رأ یگیری در شهرداری محل زندگی

Steg 1 for å stemme
.برگه رأی گیری موردنظرتان را انتخاب کنید
Steg 2 for å stemme
.همه تغییرات لازم را در برگه رأی گیری ایجاد کنید
Steg 3 for å stemme
برگه رأ یگیری را طوری تا بزنید که نام احزاب در داخل و قسمت مخصوص مهر زدن رو به بیرون قرار بگیرد - با انجام این کار دیگران نمی توانند رأی شما را ببینند. برگه رأ یگیری را درون پاکت نامه یا هرگونه پوشش دیگری قرار ندهید.
Steg 4 for å stemme
نزد مسئول انتخابات بروید، مدرک شناسایی خود را ارائه دهید، و از او بخواهید برگه رأ یگیری را از قسمت خارجی آن مهر کند. برگه رأی گیری باید مهر شود تا معتبر باشد!
Steg 5 for å stemme
برگه رأ یگیری مهرشده را درون صندوق رأی بیندازید.
تغییر دادن برگ ههای رأی گیری

می توانید تغییراتی در برگه رأی گیری اعمال کنید. تغییر دادن برگه رأ یگیری بر نحوه شمارش رأی شما اثر نمی گذارد. راهنمای مربوط به نحوه اعمال تغییر را نیز م یتوان در برگه رأ یگیری پیدا کرد.
Endre rekkefølge på kandidatene
تغییر دادن ترتیب نامزدها
شماره )جدیدی( در کادر سمت چپ اسم نامزد)ها( وارد کنید تا نشان دهید به چه ترتیبی به نامزدها رأی داد هاید.
Stryke kandidater
خط زدن نامزدها
کادر سمت راست نامزد)هایی( را که می خواهید حذف کنید، علامت بزنید.