Stemmerett og manntall

Her kan du se hvem som har stemmerett ved stortingsvalget 2021 og hvordan du sjekker om du står i manntallet.

Publisert:

Du har stemmerett dersom du oppfyller disse vilkårene:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni.

Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.

Er du ny statsborger?

Som ny statsborger med stemmerett, føres du automatisk inn i manntallet i din bostedskommune. Dette gjelder også dersom du har blitt ny statsborger etter skjæringsdatoen 30. juni.

Merk at det kan ta noen dager fra innvilgelse av statsborgerskap til manntallet er oppdatert. Er du i tvil om du står i manntallet kan du kontakte kommunen din.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, som ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er manntallsført

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Her finner du adressene til alle valgstyrene.