Krav og frister

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12 i valgåret. Se hvilke krav som gjelder og hvordan du leverer listeforslaget ditt.

Published:

Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen der de ønsker å stille til valg

Krav til listeforslag

Listeforslaget må inneholde:

 • Navn på parti
 • Hvilket valg og valgdistrikt listen gjelder for
 • Kandidatene som stiller til valg
 • Underskrifter
 • Tillitsvalgte og tillitsutvalg
 • Vedlegg
 • Frister

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti.

Listeforslaget skal angi hvilket valg og valgdistrikt det gjelder for. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om, for eksempel “Kommunestyrevalget 2023 i Lillevik kommune”.

Kandidater på listeforslaget

Et listeforslag skal inneholde de kandidater som partiet ønsker å stille med. I valgloven er det angitt hvor mange kandidater som må føres opp på listeforslaget.

 • Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra distriktet. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.
 • Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

Hvem er valgbare?

 • Valgbar til Stortinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget, og som ikke er utelukket eller fritatt.
 • Valgbar til fylkestinget og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.
 • Valgbar til kommunestyret og pliktig til å ta imot valg er alle som har stemmerett ved valget og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og som ikke er utelukket eller fritatt.

Regler for hvem som er utelukket, og fritaksmuligheter, finnes i valglovens kapittel 3.

Underskrifter på listeforslag

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg.

 • Partier registrert i Partiregisteret, og som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet kan levere et listeforslag etter forenklet regelverk. Det samme gjelder partier som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg.

Se hvilke partier som kan stille etter forenklet regelverk ved valget i 2023.

Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Alle underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.

 • For øvrige forslagstillere gjelder dette:

  Fylkestingsvalg: Listeforslaget skal være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.

  Kommunestyrevalg: Listeforslaget skal være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

Den som skriver under på et listeforslag må føres opp med:

 • Fullstendig navn
 • Bostedsadresse med postnummer
 • Fødselsdato

Signaturene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Tillitsvalgte og tillitsutvalg

Alle listeforslag skal angi en tillitsvalgt og en varatillitsvalgt blant de som har skrevet under på listeforslaget. Tillitsvalgte har myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller i fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant, mens det for uregistrerte partier og grupper er de to øverste underskriverne.

Tillitsutvalget har myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. For uregistrerte partier og grupper bør det derfor angis navn på et visst antall personer av dem som har underskrevet på listeforslaget for å fungere som tillitsutvalg. Er ikke tillitsutvalg spesifisert er det de fem øverste underskriverne som er å anse som tillitsutvalg og de neste tre som vara. For registrerte partier er det styret for lokalavdelingen som utgjør tillitsutvalget.

Vedlegg

Ved bruk av listeforslagsportalen tilgengeliggjøres nødvendige vedlegg for kommunen og fylkeskommunen automatisk.

Ved innlevering av listeforslag på papir skal følgende følge listeforslaget:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Frister

Frist for å levere listeforslaget er 31. mars kl. 12.00. Listeforslaget kan enten leveres på papir eller ved å benytte den elektroniske listeforslagsløsningen. Leveres listeforslaget på papir er det opp til valgstyrene hvor og hvordan de ønsker å få listeforslagene levert. Ta kontakt med, eller se nettsidene til, den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen for mer informasjon.

Frist for å trekke listeforslaget er 20. april klokken 12.

Saksbehandlingen

Ved kommunestyrevalg behandler kommunene listeforslagene, mens det er fylkesvalgstyrene som behandler listeforslag ved fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Når et listeforslag er levert, elektronisk eller på papir, vil siste innleverte liste før fristen danne grunnlaget for kommunenes og fylkeskommunenes behandling av listeforslagene.

Behandlingen foregår slik:

 • Listeforslagene legge ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn
 • Fyller ikke listeforslaget lovens krav, vil valgmyndigheten kontakte tillitsvalgte for å forsøke å få listen i samsvar med loven.
 • Valgmyndigheten underretter alle kandidatene på listene.
 • Står en kandidat på flere lister, eller en underskriver har signert på flere lister, blir disse kontaktet av valgmyndighetene. Vedkommende får en frist til å avklare hvilket listeforslag kandidaturet eller signaturen som skal gjelde.

Saksbehandlingen skal være fullført innen 1. juni i valgåret.

Klage

Et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag kan klages på. Dette må gjøres innen syv dager etter at overskriftene på listeforslagene ble offentliggjort.